Trwa ładowanie...
d2v1yhy
17-04-2012 00:00

Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych

książka
Oceń jako pierwszy:
d2v1yhy
Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych
Autorzy
Wydawnictwo
"__wlasne
Źródło: "__wlasne

Nie­ko­mer­cyj­ne wy­daw­nic­two, po­świę­co­ne in­te­re­su­ją­cym zja­wi­skom z po­gra­ni­cza sztu­ki awan­gar­do­wej, nie­za­leż­nej mu­zy­ki roc­ko­wej i pod­zie­mia po­li­tycz­ne­go lat osiem­dzie­sią­tych XX wieku. To zapis bez­kom­pro­mi­so­we­go buntu twór­ców pol­skie­go punk rocka, Po­ma­rań­czo­wej Al­ter­na­ty­wy, Ruchu Spo­łe­czeń­stwa Al­ter­na­tyw­ne­go i Tot- Ar­tu. Bo­ga­ty zbiór fo­to­gra­fii i gra­fik oraz pełne pasji opo­wie­ści o de­kla­ra­cjach ide­owych, im­pre­zach, hap­pe­nin­gach i ma­ni­fe­sta­cjach skła­da­ją się na praw­dzi­we kom­pen­dium wie­dzy o kul­tu­rze, która wy­ro­sła z dą­że­nia do nie­za­leż­no­ści.

Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych
Numer ISBN

978-83-61587-52-1

Wymiary

230x285

Gatunek

Albumy,Kultura i sztuka

Oprawa

6

Liczba stron

424

d2v1yhy

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2v1yhy
d2v1yhy
d2v1yhy